• Lid.00: Partijen
  Zij die opdracht geven tot het verzenden van goederen, hierna te noemen opdrachtgever.

 • Lid.01: Opdrachten
  Alle opdrachten worden door E.P.D koeriers  met de grootste zorg uitgevoerd. Opdrachtgever dient er echter wel rekening mee te houden dat het uitvoeren van de opdracht kan worden vertraagd en wel door: filevorming, wegomleggingen, storingen aan het voertuig, weersomstandigheden en andere mogelijke onvoorziene omstandigheden.

 • Lid.02:Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat men op het aflever- of ophaaladres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen dan wel af te geven. Ook na sluitingstijd van het aflever- en of ophaaladres dient dit het geval te zijn. Opdrachtgever dient het aflever- of ophaaladres van de geplande aflever- of ophaaladres in kennis te stellen.

 • Lid.03:
  Indien men op het aflever- of ophaaladres niet meer aanwezig is, wordt de opdracht afgebroken. Opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor de volledige kosten van de opdracht.

 • Lid.04:
  Opdrachtgever kan E.P.D koeriers  nimmer aansprakelijk stellen voor schade van welke aard dan ook door het onder Lid.01, Lid.02, Lid.03

 • Lid.05: Inhoud van de zending
 • De inhoud van de zending, zo die word aangeboden bij E.P.D koeriers, dient bekend te zijn bij de chauffeur van E.P.D koeriers en te zijn vermeld op de opdrachtbon

 • Lid.06: Schade aan de te vervoeren goederen
  Alle goederen die de opdrachtgever aan E.P.D koeriers aanbiedt voor vervoer en/of opslag dienen door de opdrachtgever zelf te zijn verzekerd tegen schade van welke aard dan ook tijdens transport en/of opslag bij of door E.P.D koeriers.
  Verzekering kan via E.P.D koeriers maar dan tegen een meerprijs in overleg.
  Onder de volgende voorwaarden:
  • C.M.R. stukgoederenvervoer / A.V.V.K.- condities.
  • A.V.C.-condities / A.V.V.K-conditie.
 • Lid.07:
  Opdrachtgever vrijwaart E.P.D koeriers dan ook van elke aansprakelijkheid van schade van welke aard dan ook.

 • Lid.08: Annuleren
  Annuleren door opdrachtgever van de door E.P.D koeriers aangenomen opdracht(en), kunnen onder die voorwaarden worden geannuleerd, dat zij eerst worden voldaan als zijnde de opdracht uitgevoerd.

 • Lid 09:douane  Opdrachten met betrekking tot het buitenland dienen altijd te zijn voorzien, indien van toepassing, van geldige en volledig ingevulde en ondertekende douaneformulieren c.q. documenten.

 • Lid 10: routebepaling.
   
 • Lid.11: Betalingen
  Alle opdrachten geschieden a contant en vooraf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever. Betalingen binnen 35 dagen naar facturatie datum.

 • Lid 12:  betalingen  Bij het niet of niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen die opdrachtgever heeft ten aanzien van AB, komen alle kosten, inclusief incassokosten en de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever.

Contactformulier